Regulamin

Strona główna : Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin opisuje zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Pani Mydełko działającym pod adresem URL https://www.panimydelko.pl, który prowadzony jest przez firmę:
Pani Mydełko Ewa Kozłowska
ul. Stodolniana 41
62-510 Konin
NIP: 6651939419

wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zwaną w niniejszym regulaminie ‚Pani Mydełko’ lub ‚Sprzedawca’.

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Pani Mydełko skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
  2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  3. Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Pani Mydełko niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  6. Newsletter – elektroniczna gazetka wydawana periodycznie przez Pani Mydełko, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
  7. Sklep Internetowy (Sklep) – sklep działający pod adresem URL https://www.panimydelko.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Pani Mydełko;
  8. Towar – produkty oferowane do sprzedaży dostępne w Sklepie Internetowym;
  9. Umowa sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827);
  10. Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu URL https://www.panimydelko.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Sklep Pani Mydełko prowadzi sprzedaż Towaru dla Klientów krajowych oraz zagranicznych za pośrednictwem Internetu oraz zleca jego dostawę korzystając z usług firm kurierskich.
 5. Prawa autorskie do Sklepu Internetowego, oraz zawartych w nim treści w tym zdjęć należą do Pani Mydełko. Żadna część publikacji lub sklepu nie może być kopiowana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiujące i inne, bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

§2 Zasady dokonywania zakupów

 1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  • dokładny opisu danego produktu i jego cech,
  • łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
  • dotyczące sposobu i terminu zapłaty
  • dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 1. Chcąc złożyć zamówienie w sklepie internetowym, prosimy postępować według poniższej procedury:
  a) zarejestrować się w sklepie*.
  b) zalogować się, używając w tym celu hasła otrzymanego w czasie rejestracji,
  c) złożyć zamówienia na wybrany towar.

* Przyjmowane są również zamówienia składane jako gość (bez rejestracji).

 1. Login i hasło mają charakter poufny.
 2. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 1, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza, poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów pozbawionych wad.
 4. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
  1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
  2. sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w przypadku wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  3. w przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 5. Klient i Sklep związani są ceną Towaru obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

§3 Ceny i formy płatności

 1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności: przelew elektroniczny poprzez serwisy – Przelewy24 oraz PayPal, a także przelew na rachunek bankowy.

Nazwa konta:

Pani Mydełko Ewa Kozłowska
ul. Stodolniana 41
62-510 Konin

numer konta: 92 2530 0008 2021 1040 6233 0001

 1. Termin na wykonanie płatności wynosi 3 dni robocze od momentu otrzymania zamówienia.
 2. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Pani Mydełko zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

§4 Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 1-3 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt.
 2. Opłata za wysyłkę na terenie Polski wynosi 11 złotych brutto w przypadku Poczty Polskiej, 12zł w przypadku przesyłki kurierskiej oraz 12 złotych w przypadku dostawy do paczkomatu. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
 3. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej InPost.
 4. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki umożliwiający jej śledzenie na stronie odpowiedniego przewoźnika.
 5. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
 6. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 7. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu, oraz promujących produkty partnerów Sklepu przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

1.Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

 1. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@panimydelko.pl W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Pani Mydełko Andżelika Kozłowska Osiedle Słoneczne 80, 62-571 Stare Miasto. Do zachowania 14 – dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi poprzez wiadomość e-mail (podany przy zawieraniu umowy sprzedaży) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Pani Mydełko Ewa Kozłowska ul. Stodolniana 41 62-500 Konin, nie później niż przed upływem 14 dni od dnia w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Sklep w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 7.  Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

§6 Reklamacja Towaru

 1. Sklep ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).
 2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sklepu z tytułu rękojmi za wady Towaru.
 3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi listownie na adres: Pani Mydełko Ewa Kozłowska ul. Stodolniana 41, 62-500 Konin lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@panimydelko.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
 4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.
 5. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient może: a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna; b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sklepu dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: Pani Mydełko Ewa Kozłowska ul. Stodolniana 41, 62-500 Konin
 7. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany produktu albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności może: (i) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego sporu, (ii) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, (iii) zwrócić się o bezpłatna pomoc prawna do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).

§7 Polityka prywatności

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych osobowych jest firma Pani Mydełko Ewa Kozłowska ul. Stodolniana 41, 62-500 Konin, posiadająca NIP 6651939419.
 3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  • zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
  • doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,
  • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
  • zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
  • przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
 4. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 5. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, kontaktując się ze Sklepem lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 6. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.
 7. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 8. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie, oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
 9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 10. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.
 11. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
 12. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§8 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie 29 listopada 2018r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówienia e-mail).  Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.